Informacja RTG

Informacja RTG

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni RTG oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów RTG na zdrowie ludzi i na środowisko.
Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1941oraz 2022r.poz.974) informuje, że w jednostce organizacyjnej:

Centrum Medyczne Giszowiec sp. z o.o.
ul. Gościnna 6, 40-477 Katowice

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na: uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/
-aparat RTG typu: X-Mind Unity firmy de Giitzen SN: XUO2278C, rok produkcji: 2015, przeznaczony do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych.

uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni/ pracownia rentgenowska.
Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/ Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach,
• decyzja zezwalająca na uruchomienie pracowni rtg nr: 101/2016r.z dnia 01.04.2016r
• decyzja na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg nr: 102/20I6r.z dnia 01.04.2016r oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych/radiologii zabiegowej * /organ wydający, nr decyzji, data wydania nie dotyczy.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający • stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii*. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników. Przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w